De gemeente Soest heeft een aantal financieringsmogelijkheden voor je culturele project.

Budget maatschappelijk cultureel belang
Aan organisaties die activiteiten ontwikkelen ter bevordering van het maatschappelijk cultureel belang en aan samenwerkingsprojecten van twee of meer culturele instellingen, kan een subsidie worden verleend voor activiteiten.

Budget grotere en meerjaren culturele projecten
Aan rechtspersonen die een groot of meerjaren cultureel project organiseren in Soest/Soesterberg gericht op een groot deel van de Soesterbevolking kan een projectsubsidie worden verleend voor maximaal 3 jaar.

Subsidie amateurkunst en instrumentenfonds
Als vereniging op het gebied van kunst en cultuur kan je een bijdrage aanvragen voor de aanschaf van muziekinstrumenten. Woont 20% buiten Soest? Ook deze leden kunnen subsidie krijgen.

Inwonerinitiatieven
Heb je een mooi initiatief voor Soest of Soesterberg? Wil je bij dit project zelf of samen met anderen een actieve bijdrage leveren? Dan kan het subsidie budget burgerinitiatieven van pas komen.

Het Innovatiefonds Soest
De gemeente Soest staat open voor nieuwe ideeën en initiatieven van verenigingen, stichtingen en ondernemers om kwetsbare mensen in Soest te helpen. Ook deze mensen mogen meedoen met de samenleving, hun talenten ontwikkelen en gebruiken en zo lang mogelijk thuis wonen. Het idee hoeft niet helemaal ‘uniek’ te zijn. Het kan ook een project zijn dat buiten Soest al goed werkt. Bijvoorbeeld met je voetbalvereniging een team oprichten voor mensen met autisme. Of heb je als bedrijf een bijzonder plan om eenzame mensen weer in contact te brengen met buurtgenoten? Je kan maximaal € 25.000 per keer ontvangen.

100-stoelenregeling
Aan instellingen die een optreden van culturele aard organiseren gericht op de Soester bevolking kan een incidentele subsidie verleend worden. Het hoofddoel van deze regeling is voldoende publiek bij optredens krijgen en cultuurparticipatie bevorderen.